Moduli

Proces në e-Plagaje

Kliko këtu për të shkarkuar manualin: “E-Pagesa”

 

Në përpunimin e transaksionit online marrin pjesë 5 subjekte:

 • Shitësi online,
 • Blerësi (përdoruesi përfundimtar që kryen transaksionin),
 • Banka pranuese, d.m.th. “blerës” (një bankë me të cilën shitësi bashkëpunon),
 • Kompania e shërbimit të kartelave (Mastercard, Visa, Diners, etj.) dhe
 • Banka emetuese, d.m.th. “emetuesi” (banka – lëshuesi i kartelës së blerësit përfundimtar).

Që banka pranuese të përpunojë transaksionin online, kërkohet një portë pagese dhe një procesues pagese.

Porta e pagesës është portali përmes të cilit banka pranuese (banka e shitësit) merr të dhënat e kartelës së klientit për përpunim të mëtejshëm

Procesuesi i pagesave është një mjet teknik që është një ndërmjetës ndërmjet bankave dhe kompanisë ndërkombëtare të shërbimit të kartelave (Visa, Mastercard, etj.) për të kryer transaksione online. Procesuesi i pagesave mund të jetë në pronësi të bankës (i brendshëm) ose banka mund të përdorë një procesues të jashtëm pagese. Procesuesi i dërgon të dhënat e pastrimit (clearing) kompanisë ndërkombëtare të shërbimit të kartave për të shlyer fondet nga transaksionet me kartelë.

Vëmendje

Shitësi online nuk ka asnjë qasje në të dhënat e kartelës së pagesës së blerësit. E njëjta gjë transmetohet përmes portës së pagesës direkt në bankën pranuese – banka e shitësit, e cila më pas përmes procesuesit të pagesave (të brendshëm ose të jashtëm) ia transmeton informacionin kompanisë ndërkombëtare të shërbimit të kartelave që komunikon me bankën lëshuese të kartelës së klientit.

Kliko këtu për të shkarkuar manualin: “E-Pagesa”

 

Pastrimi (Clearing) dhe shlyerja e transaksioneve online.

Pastrimi (Clearing) është shkëmbimi i informacionit të transaksionit ndërmjet bankës së tregtarit dhe bankës lëshuese të kartelës, nëpërmjet Visa ose MasterCard të kompanisë së kartelës.

Shlyerja është procesi i shkëmbimit të fondeve ndërmjet lëshuesit të kartelës dhe bankës së tregtarit për të përfunduar transaksionin.

Pastrimi (Clearing) dhe shlyerja e transaksioneve me kartelë lehtësohet përmes Transaction Data Exchange, e cila është infrastruktura elektronike që Visa dhe MasterCard kanë vendosur për të përpunuar transaksionet financiare midis bankave të tyre anëtare. Pastrimi (clearing) dhe shlyerja e transaksionit ndodhin njëra pas tjetrës.

Procesi i shlyerjes mund të ndryshojë pak nga një bankë procesuese në tjetrën, por në përgjithësi kalon nëpër fazat e mëposhtme:

 1. Pas përfundimit të ditës së punës, banka e shitësit dorëzon informacionin e transaksionit në kompaninë përkatëse të kartelës (Visa ose MasterCard).
 2. Kompania e kartelës pastron (clears), shlyen dhe dërgon informacionin e transaksionit në bankën lëshuese të kartelës dhe më pas e shlyen atë duke kredituar llogarinë bankare të shitësit dhe duke debituar llogarinë e lëshuesit të kartelës.
  1. Shuma e kredituar në bankën e shitësit është e barabartë me shumën e transaksionit, minus tarifat dhe komisionin (tarifa që Visa dhe MasterCard kreditojnë për përpunimin e çdo transaksioni me kartelë).
  2. Shuma e debituar nga llogaria e lëshuesit të kartelës është e barabartë me shumën e transaksionit, minus tarifat e rimbursimit të përcaktuara nga Visa dhe MasterCard.
 3. Banka e shitësit merr mjetet e saj, zakonisht brenda 24 orëve nga transaksioni, dhe krediton llogarinë e shitësit, zakonisht brenda 48 orëve nga transaksioni. Shitësi online merr një shumë të barabartë me shumën e kredituar në llogarinë e bankës që përpunon transaksionin, minus tarifat e procesimit të pagesave (normat dhe tarifat që shitësi ka rënë dakord të paguajë për shërbimet e procesimit të kartelës).
 4. Lëshuesi i kartelës informon për transaksionin e kryer në llogarinë e mbajtësit të kartelës.

Përfitimet

Përfitimet për e-shitësit

Dyqanet që kanë Shenjë të Markës Besimit për ueb faqen e e-tregtisë elektronike mund të sjellë disa përfitime.
Këtu janë disa nga avantazhet kryesore:

 • Rritja e besimit dhe kredibilitetit

  Shenjat e Markave të Besimit ndihmojnë në ndërtimin e besimit dhe sigurinë tek vizitorët dhe klientët e mundshëm. Ata sigurojnë që ajo ueb faqe i është nënshtruar një procesi të plotë verifikimi dhe plotëson disa standarde të sigurisë, privatësisë dhe besueshmërisë.

 • Normat e përmirësuara të konvertimit

  Shenjat e Markave të Besimit mund të ndikojnë pozitivisht në normat e konvertimit duke i zbutur dyshimet ose shqetësimet që klientët mund t’i kenë gjatë procesit të blerjes. Kur klientët kanë besim dhe ndihen të sigurt, ka më shumë gjasa që ata të kryejnë transaksione, që çon në rritjen e shitjeve.

 • Garanci për Sigurisë

  Shenjat e Markave të Besimit shpesh tregojnë se ueb faqja ka implementuar masa sigurie për të mbrojtur të dhënat e klientit. Kjo mundëson siguri shtesë për klientët se informacioni i tyre personal dhe financiar është i sigurt, gjë që mund të ndihmojë në minimizimin e rrezikut të mashtrimit ose vjedhjes së identitetit.

 • Avantazhi konkurrues

  Në një peizazh shumë konkurrues të tregtisë elektronike, shfaqja e Shenjës Rajonale të Markës Besimit për e-tregti mund të veçojë ueb faqen tuaj nga faqet tjera. Kjo ju jep një avantazh konkurrues duke e theksuar përkushtimin tuaj për onlajn transaksione të sigurta dhe të besueshme.

 • Përvojë më e mirë me klientit

  Shenja e Markës së Besimit mund të kontribuojnë për të krijuar përvojë të përgjithshme të përmirësuar për klientin. Duke shfaqur dukshëm Shenjën e Markës Besimit, klientët do të ndihen më rehat dhe më të kënaqur gjatë lundrimit të tyre dhe gjatë blerjes.

 • Pajtueshmëria ligjore

  Marrja dhe mbajtja e Shenjës së Markës Besimit kërkon respektimin e standardeve specifike ligjore dhe industriale. Duke i përmbushur këto kërkesa, ueb faqja juaj e e-tregtisë mund të sigurojë pajtueshmëri me rregulloret dhe udhëzimet përkatëse.

Është e rëndësishme të theksohet se klientët po bëhen i gjithnjë e më të vëmendshëm dhe më kërkues, prandaj është thelbësore të zgjidhni ofrues me reputacion të markave të besimit që janë relevantë në tregun tuaj të synuar.

Përfitimet për e-blerësit

Posedimi i Shenjës Rajonale të Markës Besimit për e-tregti në një ueb faqe të e-tregtisë mundëson përfitime të shumta për e-blerësit. Këto janë disa nga avantazhet:

 • Rritja e besimit

  Prania e Shenjës Rajonale të Markës Besimit për e-tregti u jep siguri e-blerësve se ueb faqja është vlerësuar dhe se i plotëson standardet specifike të vendosura nga autoritete të besueshme në rajon. Kjo e rrit besimin në kredibilitetin e ueb faqes dhe i zvogëlon shqetësimet rreth mashtrimeve ose aktiviteteve mashtruese.

 • Autenticiteti dhe Legjitimiteti

  E-Blerësit shpesh, gjatë blerjeve në internet, hasin në ueb-faqe të panjohura, veçanërisht kur bëjnë blerje nga ndonjë treg tjetër. Shenja Rajonale e Markës Besimit shërben si një sinjal autenticiteti, që tregon se ueb faqja është origjinale dhe se udhëhiqet nga një biznes legjitim. Kjo u ndihmon blerësve të marrin vendime të informuara dhe e zvogëlon rrezikun e rënies në ueb faqe të falsifikuara ose jo të besueshme.

 • Mbrojtja e informacioneve personal

  Shenjat e Markave të Besimit shpesh tregojnë se ueb faqja i përmbahet praktikave të mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë. E-Blerësit kur e dinë se informacionet e tyre personale do të trajtohen në mënyrë të sigurt inkurajohen t’i ndajnë të dhënat e tyre me besim, që çon në një përvojë më të sigurt të onlajn blerjeve.

 • Sigurimi i cilësisë

  Shenjat e Markave të Besimit shpesh kërkojnë respektimin e standardeve të cilësisë nga ueb faqja për e-tregti. Kjo mund të përfshijë faktorë si autenticiteti i produktit, informacioni i besueshëm dhe shërbimi i mirë ndaj klientit. Blerësit elektronikë përfitojnë nga këto masa të sigurimit të cilësisë pasi mund të presin një nivel të caktuar të ekselencës së produktit dhe shërbimit gjatë blerjes nga një ueb faqe që ka Shenjë Rajonale të Markës Besimit për e-tregti.

 • Transparencë e përmirësuar

  Shenjat Rajonale të Markës Besimit e promovojnë transparencën në aspekte të ndryshme të një ueb faqeje për e-tregti, siç janë procedurat e kthimit dhe rimbursimit, termat dhe kushtet dhe vlerësimet e klientëve. Kjo u mundëson e-blerësve informacione të nevojshme për të marrë vendime të informuara për blerjet, duke nxitur treg onlajn më transparent dhe më të besueshëm.

 • Përvoja e përmirësuar e klientëve

  Shenjat e Markave të Besimit mund të përmirësojnë përvojën e përgjithshme të klientëve. E-Blerësit ndihen më të qetë gjatë procesit të blerjes, gjë që rezulton në rritje të besimit për të realizuar një blerje dhe probabilitet më të lartë për ta përsëritur atë transaksion.

Në përgjithësi, Shenjat Rajonale të Markës Besimit për e-tregti luajnë një rol vendimtar në ndërtimin e besimit, rrënjosjen e besimit dhe përmirësimin e përvojës së blerjeve për e-blerësit kur blejnë jashtë kufijve të tyre shtetëror dhe si rrjedhojë përfitojnë si blerësit ashtu edhe ueb faqja e e-tregtisë.

Shenja Rajonale e Markës Besimit ju tregon si blerës se:

 • Shitësi është entitet i regjistruar
 • E-shitësi siguron informacione të qarta dhe të sakta për identitetin dhe kontaktet e tij
 • E-shitësi i siguron të gjitha informacionet në lidhje me çmimin dhe të gjitha kostot përkatëse përpara hapit përfundimtar të porosisë
 • E-shitësi i paraqet të gjitha kushtet dhe detyrimet kontraktuale të blerësit në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme
 • E-shitësi ofron mënyrë të pagesës transparente dhe të pranuar përgjithësisht
 • E-shitësi ofron mënyra dhe kushte transparente të dorëzimit
 • Të gjitha informacionet në lidhje me politikën e privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave personale në dispozicion për informacionin e përdoruesve janë në dispozicion të klientit në një mënyrë të lehtë dhe të kuptueshme.
 • E-shitësi ia paraqet blerësit në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme të gjitha të drejtat dhe detyrimet e tij ligjore, të drejtën për t’u tërhequr nga kontrata dhe politikë transparente të kthimit të produktit.
 • Shitësi ka politikë cookie (biskota) në dispozicion në ueb faqen e tij.