Moduli 4

Përpunimi i transaksioneve online dhe siguria e pagesave online

Kliko këtu për të shkarkuar manualin: “E-Pagesa”

 

Në përpunimin e transaksionit online marrin pjesë 5 subjekte:

 • Shitësi online,
 • Blerësi (përdoruesi përfundimtar që kryen transaksionin),
 • Banka pranuese, d.m.th. “blerës” (një bankë me të cilën shitësi bashkëpunon),
 • Kompania e shërbimit të kartelave (Mastercard, Visa, Diners, etj.) dhe
 • Banka emetuese, d.m.th. “emetuesi” (banka – lëshuesi i kartelës së blerësit përfundimtar).

Që banka pranuese të përpunojë transaksionin online, kërkohet një portë pagese dhe një procesues pagese.

Porta e pagesës është portali përmes të cilit banka pranuese (banka e shitësit) merr të dhënat e kartelës së klientit për përpunim të mëtejshëm

Procesuesi i pagesave është një mjet teknik që është një ndërmjetës ndërmjet bankave dhe kompanisë ndërkombëtare të shërbimit të kartelave (Visa, Mastercard, etj.) për të kryer transaksione online. Procesuesi i pagesave mund të jetë në pronësi të bankës (i brendshëm) ose banka mund të përdorë një procesues të jashtëm pagese. Procesuesi i dërgon të dhënat e pastrimit (clearing) kompanisë ndërkombëtare të shërbimit të kartave për të shlyer fondet nga transaksionet me kartelë.

Vëmendje

Shitësi online nuk ka asnjë qasje në të dhënat e kartelës së pagesës së blerësit. E njëjta gjë transmetohet përmes portës së pagesës direkt në bankën pranuese – banka e shitësit, e cila më pas përmes procesuesit të pagesave (të brendshëm ose të jashtëm) ia transmeton informacionin kompanisë ndërkombëtare të shërbimit të kartelave që komunikon me bankën lëshuese të kartelës së klientit.

Kliko këtu për të shkarkuar manualin: “E-Pagesa”

 

Pastrimi (Clearing) dhe shlyerja e transaksioneve online.

Pastrimi (Clearing) është shkëmbimi i informacionit të transaksionit ndërmjet bankës së tregtarit dhe bankës lëshuese të kartelës, nëpërmjet Visa ose MasterCard të kompanisë së kartelës.

Shlyerja është procesi i shkëmbimit të fondeve ndërmjet lëshuesit të kartelës dhe bankës së tregtarit për të përfunduar transaksionin.

Pastrimi (Clearing) dhe shlyerja e transaksioneve me kartelë lehtësohet përmes Transaction Data Exchange, e cila është infrastruktura elektronike që Visa dhe MasterCard kanë vendosur për të përpunuar transaksionet financiare midis bankave të tyre anëtare. Pastrimi (clearing) dhe shlyerja e transaksionit ndodhin njëra pas tjetrës.

Procesi i shlyerjes mund të ndryshojë pak nga një bankë procesuese në tjetrën, por në përgjithësi kalon nëpër fazat e mëposhtme:

 1. Pas përfundimit të ditës së punës, banka e shitësit dorëzon informacionin e transaksionit në kompaninë përkatëse të kartelës (Visa ose MasterCard).
 2. Kompania e kartelës pastron (clears), shlyen dhe dërgon informacionin e transaksionit në bankën lëshuese të kartelës dhe më pas e shlyen atë duke kredituar llogarinë bankare të shitësit dhe duke debituar llogarinë e lëshuesit të kartelës.
  1. Shuma e kredituar në bankën e shitësit është e barabartë me shumën e transaksionit, minus tarifat dhe komisionin (tarifa që Visa dhe MasterCard kreditojnë për përpunimin e çdo transaksioni me kartelë).
  2. Shuma e debituar nga llogaria e lëshuesit të kartelës është e barabartë me shumën e transaksionit, minus tarifat e rimbursimit të përcaktuara nga Visa dhe MasterCard.
 3. Banka e shitësit merr mjetet e saj, zakonisht brenda 24 orëve nga transaksioni, dhe krediton llogarinë e shitësit, zakonisht brenda 48 orëve nga transaksioni. Shitësi online merr një shumë të barabartë me shumën e kredituar në llogarinë e bankës që përpunon transaksionin, minus tarifat e procesimit të pagesave (normat dhe tarifat që shitësi ka rënë dakord të paguajë për shërbimet e procesimit të kartelës).
 4. Lëshuesi i kartelës informon për transaksionin e kryer në llogarinë e mbajtësit të kartelës.