Moduli 5

Dorëzimi

Në Kosovë, ka 12 zyra postare aktive të regjistruara që janë nën juridiksionin e organit rregullator kombëtar në fushën e shërbimeve postare, Posta dhe Telekomi i Kosovës.

Nga të gjitha këto, 11 zyra postare, përveç shërbimeve të brendshme, ofrojnë edhe dërgesa ndërkombëtare.

Çdo përdorues i shërbimeve postare ka të drejtën për një shërbim universal që ofrohet me cilësi të përcaktuar dhe me çmime të përballueshme në të gjithë territorin e Kosovës.

SHËRBIMI UNIVERSAL PËRMBAN:

 • pranimin, transferimin, klasifikimin dhe shpërndarjen e artikujve postare me peshë deri në 2 kg,
 • pranimin, transferimin, klasifikimin dhe shpërndarjen e pakove me peshë deri në 10 kg,
 • artikujt e postës të regjistruar dhe artikujt me vlerë të shënuar dhe,
 • pranimin, transferimin, klasifikimin dhe shpërndarjen e artikujve postare për njerëzit e verbër dhe për njerëzit me pamje të dëmtuar pjesërisht.

Ofruesi i shërbimit universal është i detyruar të publikojë çmimet për ofrimin e shërbimit universal, të miratuara nga autoriteti rregullator, në faqen e tij të internetit dhe në ambientet e biznesit për përdoruesit e shërbimeve postare.

DETYRAT E DËRGUESIT

Dërguesi i dërgesës është përgjegjës për:

 • paketimin e brendshëm të artikullit postare
 • të tregojë vlerën aktuale të përmbajtjes së dërgesës me vlerë të shënuar
 • për të gjitha dëmet e shkaktuara nga dërgesa e tij ndaj artikujve të tjerë postare, pronave dhe objekteve të ofruesve të shërbimeve postare për shkak të paketimit të papërshtatshëm

ANKESAT PËR DËRGESAT

Ofruesit e shërbimeve postare janë përgjegjës për dëmet e shkaktuara ndaj postës së regjistruar, postës me vlerë të shënuar dhe pakove në rastin e:

 • humbjes, vjedhjes ose dëmtimit të dërgesës dhe
 • tejkalimit të afatit të dorëzimit

Çdo përdorues i shërbimeve postare ka të drejtën të kundërshtojë një vendim, ose një procedurë të marrë nga ofruesi i shërbimeve postare në lidhje me qasjen në shërbime dhe ofrimin e shërbimeve. Përdoruesi mund të paraqesë një kundërshtim te ofruesi i shërbimeve postare brenda 30 ditëve nga dita kur mëson për vendimin ose procedurën e ofruesit të shërbimeve postare.

Ofruesi i shërbimeve postare është i detyruar të pranojë një ankesë dhe të përgjigjet ndaj një ankese të paraqitur:

 • brenda 30 ditëve për artikujt postare në trafikun e brendshëm postal dhe
 • brenda dy muajve për artikujt postare në trafikun ndërkombëtar postal.

Në rastet kur përdoruesi i shërbimeve postare nuk merr një përgjigje për ankesën nga ofruesi i shërbimeve postare, nuk i jepet mundësia të paraqesë një ankesë, ose është i pakënaqur me përgjigjen pas ankesës, ai ka të drejtë të paraqesë një kërkesë për të filluar një procedurë në Agjenci, brenda 15 ditëve pas skadimit të afatit të përcaktuar më sipër.

Nëse ka nevojë për një ankesë, blerësi e paraqet atë drejtpërdrejt te tregtari online, dhe tregtari online me të drejtat dhe detyrimet e tij të listuara më sipër i përgjigjet në mënyrë të përshtatshme zyrës postare pas marrjes së ankesës.