Informacion i pergjithshem

Në Kosovë, ka 12 zyra postare aktive të regjistruara që janë nën juridiksionin e organit rregullator kombëtar në fushën e shërbimeve postare, Posta dhe Telekomi i Kosovës.

Nga të gjitha këto, 11 zyra postare, përveç shërbimeve të brendshme, ofrojnë edhe dërgesa ndërkombëtare.

Çdo përdorues i shërbimeve postare ka të drejtën për një shërbim universal që ofrohet me cilësi të përcaktuar dhe me çmime të përballueshme në të gjithë territorin e Kosovës.

SHËRBIMI UNIVERSAL PËRMBAN:

 • pranimin, transferimin, klasifikimin dhe shpërndarjen e artikujve postare me peshë deri në 2 kg,
 • pranimin, transferimin, klasifikimin dhe shpërndarjen e pakove me peshë deri në 10 kg,
 • artikujt e postës të regjistruar dhe artikujt me vlerë të shënuar dhe,
 • pranimin, transferimin, klasifikimin dhe shpërndarjen e artikujve postare për njerëzit e verbër dhe për njerëzit me pamje të dëmtuar pjesërisht.

Ofruesi i shërbimit universal është i detyruar të publikojë çmimet për ofrimin e shërbimit universal, të miratuara nga autoriteti rregullator, në faqen e tij të internetit dhe në ambientet e biznesit për përdoruesit e shërbimeve postare.

DETYRAT E DËRGUESIT

Dërguesi i dërgesës është përgjegjës për:

 • paketimin e brendshëm të artikullit postare
 • të tregojë vlerën aktuale të përmbajtjes së dërgesës me vlerë të shënuar
 • për të gjitha dëmet e shkaktuara nga dërgesa e tij ndaj artikujve të tjerë postare, pronave dhe objekteve të ofruesve të shërbimeve postare për shkak të paketimit të papërshtatshëm

ANKESAT PËR DËRGESAT

Ofruesit e shërbimeve postare janë përgjegjës për dëmet e shkaktuara ndaj postës së regjistruar, postës me vlerë të shënuar dhe pakove në rastin e:

 • humbjes, vjedhjes ose dëmtimit të dërgesës dhe
 • tejkalimit të afatit të dorëzimit

Çdo përdorues i shërbimeve postare ka të drejtën të kundërshtojë një vendim, ose një procedurë të marrë nga ofruesi i shërbimeve postare në lidhje me qasjen në shërbime dhe ofrimin e shërbimeve. Përdoruesi mund të paraqesë një kundërshtim te ofruesi i shërbimeve postare brenda 30 ditëve nga dita kur mëson për vendimin ose procedurën e ofruesit të shërbimeve postare.

Ofruesi i shërbimeve postare është i detyruar të pranojë një ankesë dhe të përgjigjet ndaj një ankese të paraqitur:

 • brenda 30 ditëve për artikujt postare në trafikun e brendshëm postal dhe
 • brenda dy muajve për artikujt postare në trafikun ndërkombëtar postal.

Në rastet kur përdoruesi i shërbimeve postare nuk merr një përgjigje për ankesën nga ofruesi i shërbimeve postare, nuk i jepet mundësia të paraqesë një ankesë, ose është i pakënaqur me përgjigjen pas ankesës, ai ka të drejtë të paraqesë një kërkesë për të filluar një procedurë në Agjenci, brenda 15 ditëve pas skadimit të afatit të përcaktuar më sipër.

Nëse ka nevojë për një ankesë, blerësi e paraqet atë drejtpërdrejt te tregtari online, dhe tregtari online me të drejtat dhe detyrimet e tij të listuara më sipër i përgjigjet në mënyrë të përshtatshme zyrës postare pas marrjes së ankesës.

A e dinit?

77% e blerësve online në Kosovë po blejnë rroba. (Eurostat)

Zbulo më shumë

Abonimi në buletin

Merrni njoftime kur moduli tjetër të jetë i disponueshëm

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Popullsia 2072531
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1434451
Përdorimi i internetit 84%
Blerësit në internet 40%
Monedha Macedonian denar
PBB për frymë, PPP 17015.23

Albania

Popullsia 2837743
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1931355
Përdorimi i internetit 70% (2019)
Blerësit në internet 10% (2019)
Monedha Albanian lek
PBB për frymë, PPP 13899.93

Serbia

Popullsia 6908224
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 4530026
Përdorimi i internetit 79%
Blerësit në internet 48%
Monedha Serbian dinar
PBB për frymë, PPP 19366.76

Kosovo

Popullsia 1775378
Popullsia e moshës 16-64 vjeç /
Përdorimi i internetit 97%
Blerësit në internet 47%
Monedha European euro
PBB për frymë, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Popullsia 3280815
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 2216576
Përdorimi i internetit 74%
Blerësit në internet 38%
Monedha Bosnia and Herzegovina convertible mark
PBB për frymë, PPP 15732.84

Moldova

Popullsia 2620495
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1876763
Përdorimi i internetit 76%
Blerësit në internet 34%
Monedha Moldovan leu
PBB për frymë, PPP 12995.56

Montenegro

Popullsia 621306
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 411215
Përdorimi i internetit 79%
Blerësit në internet 29%
Monedha European euro
PBB për frymë, PPP 20542.71

Qendra e burimeve dhe informacionit mbi aspektet kyçe të tregtisë elektronike për të gjithë anëtarët e CEFTA-s

ECOMMERCE FOR ALL

Zbulo më shumë Zbulo më shumë
* Ky përcaktim nuk sjell asnjë pasojë në qëndrimet mbi statusin dhe është në përputhje me RKSKB 1244 ( Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara) dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

Zbatues në Kosovë