Import dhe eksport

Si të bëj gjënë e duhur kur importoj një porosi në internet?

Gjithçka që duhet të dini për importin.

Importi është transferimi i mallrave përtej kufijve shtetërorë, nga një burim i huaj. Ai që kryen importin quhet importues.

Pyeteni si po vjen porosia juaj nga jashtë? Ndiqni të gjithë procesin.

uvoz ksv

Klikoni këtu për të shkarkuar dokumentin me të gjithë procesin e importimit nga Kosova.

VEND I ZHDOGANIMIT


Dërgesa e porositur arrin në vende të caktuara të deklarimit për mallrat dhe zhdoganimin e tyre – zyra doganore Postë, ose nëse arrin me transport ajror – zyra doganore Aeroporti i Prishtinës.

DEKLARATA DOGANORE


Dërgesa menaxhohet nga kompanitë që kryejnë dërgesa të shpejta ose të zakonshme – bazuar në të dhënat e deklaruara në dërgesë, përcaktohet nëse dërgesa është subjekt i doganimit të importit ose përjashtohet nga detyrimet doganore dhe të importit.

Dërgesat me vlerë 22 euro (përfshirë kostot e transportit) lirohen menjëherë pas mbërritjes së dërgesës; nuk ka detyrim për të dorëzuar një deklaratë doganore për to.

Për të gjitha dërgesat e tjera që kanë një vlerë mbi 22 euro (së bashku me kostot e transportit), ka detyrim për të dorëzuar një deklaratë doganore në formë të shkruar.

Kjo deklaratë mund të dorëzohet nga transportuesi i dërgesës (postë ose posta e shpejtë) ose nga një agjent tjetër doganor. Mund të dorëzohet edhe nga një person fizik që merr dërgesën.

Kjo është çështje zgjedhjeje për importuesin (person juridik ose fizik) – ai duhet të vendosë vetë se kush do të dorëzojë deklaratën doganore.

Një nga mënyrat më të lehta të përcaktuara nga Administrata Doganore është dorëzimi i një deklarate doganore të thjeshtuar nga importuesi duke përmbushur kushtet e mëposhtme:

 • Vlera e dërgesës (së bashku me kostot e transportit) nuk duhet të kalojë shumën prej 800 euro dhe një masë neto deri në 1,000 kg. Kjo është mënyra më e thjeshtë për zhdoganimin e dërgesave që vijnë nga importi.
 • Nëse këto kushte nuk përmbushen, është e detyrueshme të dorëzohet një deklaratë doganore në një procedurë të rregullt doganore. Kjo deklaratë mund të dorëzohet nga importuesi (individual ose subjekt juridik), agjenti doganor – transportuesi, ose nga posta ose posta e shpejtë.

DOKUMENTACIONI


Më shpesh, nga ku porositet dërgesa, e shënojnë atë me një deklaratë që tregon çfarë përmban, vlerën e saj, dhe nga vjen. Kjo deklaratë është dëshmi e vlefshme që përshkruan mallrat e porositura.

Nëse kërkohet dokumentacion tjetër, personi përgjegjës nga zyra doganore kontakton marrësin. Nëse ai nuk ofron të dhënat e nevojshme, vlera për të cilën duhet të zhdoganohet porosia llogaritet nga zyrtarët doganorë.

Nëse ai nuk pajtohet me vlerën e përcaktuar, ai ka të drejtë të paraqesë një ankesë për të.

Nëse një dërgesë dërgohet nga një person te një person tjetër, dërguesi duhet të jetë i kujdesshëm për të treguar vlerën e mallrave, për të përcaktuar më lehtë nëse është subjekt i zhdoganimit të rregullt dhe pagesës së detyrimeve.

KOSTOT SHTESË


Kostot që përfshihen në vlerën për të cilën një porosi duhet të jetë subjekt doganor përfshijnë kostot e postës që ndodhin jashtë R.S.M.

Kjo do të thotë që nëse porosia është 50 euro, dhe posta për të mbërritur kushton 10 euro, vlera totale e porosisë është 60 euro.

Vlera doganore nuk përfshin kostot e tjera të mundshme shtesë që ndodhin në vendin tonë, të cilat llogariten dhe tarifohen nga Doganat e Aeroportit të Prishtinës.

Pasi të përcaktohet vlera doganore e dërgesës, zyrtarët doganorë llogarisin shumën shtesë të detyrimeve që duhet të dërgohet.

Nëse vlera doganore e dërgesës është më pak se 22 euro, ajo përjashtohet nga dogana dhe TVSH-ja. Kjo nuk vlen nëse dërgesa është një pije alkoolike, produkt duhani, parfum ose ujë tualeti.

Nëse vlera doganore e dërgesës është mbi 90 euro, atëherë duhet të paguhen detyrimet e importit, dmth. dogana dhe TVSH-ja. Në këtë rast, paguhen edhe kostot shtesë për trajtimin dhe manipulimin, të cilat dërgohen nga Doganat e Aeroportit të Prishtinës.

Këto kosto për trajtimin dhe manipulimin shpesh tarifohen për dërgesat që përjashtohen nga pagesa e detyrimeve doganore dhe TVSH-së gjatë importit, dhe qytetarët shpesh mendojnë se janë detyrime doganore.

*Kjo vlen vetëm nëse dërgesa është dërguar nga një person juridik dhe nuk vlen nëse dërgesa merret nga një person tjetër fizik.

MBËRRITJA E DËRGESËS


Në momentin kur dërgesa mbërrin në territorin e R.S.M. për sa kohë nuk është përcaktuar asnjë trajtim me të, ajo është nën mbikëqyrjen doganore dhe trajtohet si mall i përkohshëm i ruajtur në një zyrë doganore.

Pasi të përfundojë i gjithë procesi, dërgesa arrin në adresën tuaj!

Si duhet të vazhdoj kur eksporto një porosi në internet?

Gjithçka që duhet të dini për eksportin.

Një eksport në tregtinë ndërkombëtare është një produkt ose shërbim i prodhuar në një vend që shitet në një vend tjetër.

Shitësi i mallrave dhe shërbimeve të tilla është eksportuesi.

Pyeteni si funksionon dërgimi i një produkti jashtë vendit tuaj? Ndiqni të gjithë procesin.

izvoz ksv

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin me të gjithë procesin e eksportimit nga Kosova.

PËRGATITJA


Dërgesa që do të dërgohet jashtë kufijve të vendit tonë përgatitet në paketim të përshtatshëm për transport ndërkombëtar.

DOKUMENTET


Së bashku me produktin, përgatiten dokumentet, më të rëndësishmet dhe të detyrueshme nga të cilat është fatura komerciale. Përveç faturës, në varësi të kërkesave të vendit importues, mund të kërkohet një listë paketimi/flete dorëzimi dhe/ose dëshmi e origjinës së produktit.

Fatura komerciale duhet të përmbajë informacionet e mëposhtme:

 • Emri dhe adresa e eksportuesit (person juridik ose tregtar i
  vetëm)
 • EEmri dhe adresa e importuesit (partneri i shpërndarjes, ndërm-
  jetësi, ose përdoruesi përfundimtar)
 • EAdresa e dërgimit
 • EMasa neto dhe bruto, dimensionet e paketimit
 • EPërshkrim i saktë i mallrave
 • ESasia e mallrave, numri dhe lloji i paketave
 • EÇmimi
 • EKushtet e dorëzimit dhe pagesës
 • EVendi i origjinës

Përveç faturës, në disa vende të dorëzimit me të cilat Kosova ka lidhur marrëveshje për tregti të lirë, dhe për të shmangur pagesën e detyrimeve doganore nga blerësi, është e nevojshme të prodhohet dëshmi që produktet janë me origjinë nga Kosova.

Kjo mund të bëhet lehtësisht duke plotësuar një deklaratë të origjinës në faturën komerciale, që mund të bëhet nga çdo eksportues për mallra që kanë një vlerë që nuk kalon shumën prej 6,000 euro për dërgesë individuale.

DEKLARATA DOGANORE


Që dërgesa të largohet nga zona doganore e Kosovës duhet të dorëzohet një deklaratë doganore.

Deklarata doganore mund të dorëzohet nga e-tregtari, por mund të dorëzohet edhe nga agjenti doganor – shpediter, ose nga dërguesi.

Gjithashtu, deklarata doganore mund të dorëzohet në procedurë të rregullt ose të thjeshtuar doganore.

PROCEDURË DOGANORE E RREGULLT OSE E THJESHTUAR


Në procedurën e rregullt doganore, deklarata doganore e eksportit duhet të dorëzohet për çdo dërgesë në momentin e dërgimit/eksportit të dërgesës, e cila duke pasur parasysh shpejtësinë dhe kostot nuk është e këshillueshme për e-tregtarët.

Në procedurat e thjeshtuara doganore, tregtari elektronik mund të dorëzojë një deklaratë doganore për të gjitha dërgesat e dërguara gjatë një dite, pavarësisht nga numri i dërgesave dhe numri i blerësve. Për diçka të tillë duhet miratim nga Drejtoria doganore. Kjo procedurë rekomandohet për tregtarët elektronikë që kanë një vëllim më të madh pune.

Nëse zgjidhet procedura e rregullt doganore e eksportit, një deklaratë doganore e DUD-it dorëzohet në formë elektronike. Dërgesa mund të eksportohet vetëm nëse:

 • Deklarata nënshkruhet me një certifikatë dixhitale
 • Ai përmban të gjitha të dhënat e nevojshme
 • Tregtari elektronik i ka bashkangjitur të gjitha dokumentet e
  nevojshme.
 • Malli është dorëzuar për kontroll pranë organit doganor

Nëse dërgesa eksportohet me postë, autoriteti doganor në dalje është ai në të cilin dërgesa merret në bazë të një kontrate transporti për transport në një vend tjetër nga shërbimet postare.

DËRGIMI I DËRGESËS


Për të dërguar një dërgesë, tregtari elektronik mund të përdorë shërbimet e Postës së Kosovës, e cila ka miratim për procedura të
thjeshtuara doganore dhe e gjithë puna mund të kryhet në çdo degë të Postës së Kosovës në territorin e vendit. Paraprakisht duhet
kontaktuar agjensia e dërgesës së Postës së Kosovës. Ata mund të marrin përsipër dërgesën ose mund të dërgohet në ndonjë degë të postës dhe të zhdoganohet për eksport nga Posta e Kosovës pas pranimit të saj.

Dërgesa mund t’i dorëzohet edhe kompanive të postës ekspres, të cilat mund të kryejnë zhdoganimin e eksportit të dërgesës në çdo kohë.

Nëse e-tregtari dëshiron të dërgojë dërgesën në mënyrë të pavarur, ai duhet të paraqesë në mënyrë të pavarur një deklaratë doganore elektronike. Kjo deklaratë dorëzohet në zyrën doganore kompetente për eksport – është zyra doganore Posta Prishtinë, në bazë të pranimit të dërgesës për eksport të lëshuar në sportelet e Postës së Kosovës. Kjo deklaratë dorëzohet përmes Portalit të Eksportit të Tregtarit dhe një numër referues i lëvizjes përdoret për të identifikuar operacionin e eksportit.

Tregtari elektronik ka të drejtë të zgjedhë nëse dëshiron të përdorë një procedurë të rregullt doganore eksporti apo një procedurë doganore të thjeshtuar eksporti – por një gjë është e detyrueshme – të dorëzojë një deklaratë doganore.

Pas përfundimit të të gjithë procesit, dërgesa juaj arrin tek blerësi përfundimtar!

Dokumente të tjera në këtë seksion

A e dinit?

77% e blerësve online në Kosovë po blejnë rroba. (Eurostat)

Zbulo më shumë

Abonimi në buletin

Merrni njoftime kur moduli tjetër të jetë i disponueshëm

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Popullsia 2072531
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1434451
Përdorimi i internetit 84%
Blerësit në internet 40%
Monedha Macedonian denar
PBB për frymë, PPP 17015.23

Albania

Popullsia 2837743
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1931355
Përdorimi i internetit 70% (2019)
Blerësit në internet 10% (2019)
Monedha Albanian lek
PBB për frymë, PPP 13899.93

Serbia

Popullsia 6908224
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 4530026
Përdorimi i internetit 79%
Blerësit në internet 48%
Monedha Serbian dinar
PBB për frymë, PPP 19366.76

Kosovo

Popullsia 1775378
Popullsia e moshës 16-64 vjeç /
Përdorimi i internetit 97%
Blerësit në internet 47%
Monedha European euro
PBB për frymë, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Popullsia 3280815
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 2216576
Përdorimi i internetit 74%
Blerësit në internet 38%
Monedha Bosnia and Herzegovina convertible mark
PBB për frymë, PPP 15732.84

Moldova

Popullsia 2620495
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1876763
Përdorimi i internetit 76%
Blerësit në internet 34%
Monedha Moldovan leu
PBB për frymë, PPP 12995.56

Montenegro

Popullsia 621306
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 411215
Përdorimi i internetit 79%
Blerësit në internet 29%
Monedha European euro
PBB për frymë, PPP 20542.71

Qendra e burimeve dhe informacionit mbi aspektet kyçe të tregtisë elektronike për të gjithë anëtarët e CEFTA-s

ECOMMERCE FOR ALL

Zbulo më shumë Zbulo më shumë
* Ky përcaktim nuk sjell asnjë pasojë në qëndrimet mbi statusin dhe është në përputhje me RKSKB 1244 ( Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara) dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

Zbatues në Kosovë