Çfarë kërkohet për të regjistruar dhe krijuar një biznes e-commerce në Kosovë?

QË TË FILLOJË FUNKSIONIMIN DHE KRYERJEN E TREGTISË ELEKTRONIKE, SË PARI DUHET TË REGJISTROHET SI SHOQËRI TREGTARE NË REGJISTRIN QENDROR E-TREGTARI (PERSONI JURIDIK).

Kompanitë që janë të regjistruara në Agjensionin e Regjistrimit tē Biznesit Kosovar (ARBK) dhe operojnë si tregtarë “offline”, por duan të zgjerojnë mënyrën e shitjes së mallrave dhe shërbimeve, nuk kanë nevojë të riregjistrohen.

Ashtu si fillimi i çdo kompanie tjetër, procesi i regjistrimit të një kompanie të tregtisë elektronike nuk është i ndryshëm. Për të ngritur biznesin tuaj online, duhet të ndiqni disa hapa.

Që një biznes online të jetë i suksesshëm, ai duhet të ofrojë diçka që i nevojitet tregut. Për të identifikuar këto nevoja, duhet t’i përgjigjeni disa nga pyetjet e mëposhtme:

  • Çfarë dëshironi të arrini? Pse po filloni një biznes?

  • Çfarë po ndodh në industri dhe treg? A ka nevojë për produktet/shërbimet tuaja dhe nëse po, kush ka nevojë për to?

  • A do të pranohet produkti dhe/ose shërbimi nga tregu?

  • Çfarë është ajo që do t'ju dallojë nga pjesa tjetër e bizneseve në treg?

Plani i biznesit tregon se si kompania do të arrijë qëllimet e përcaktuara dhe do të punojë drejt arritjes së misionit.

Një plan biznesi përshkruan qartë se si një biznes mund të tregtojë produktet e tij për të gjeneruar fitim dhe për të qenë tërheqës për investitorët e mundshëm.

Emri i kompanisë

Zgjidhni emrin e subjektit tuaj juridik dhe kontrolloni nëse i njëjti është i disponueshëm ose ekziston tashmë. Emri i personit juridik nuk duhet të jetë identik me emrin e markës tuaj që dëshironi të krijoni, kështu që emri i personit juridik mund të jetë krejtësisht i ndryshëm nga emri i dyqanit tuaj elektronik.

ARBK rezervon të drejtën të refuzojë regjistrimin e një personi juridik në regjistër nëse titulli i tij është i ngjashëm me një titull tashmë të regjistruar ose të rezervuar, si dhe në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj.

Format ligjore për hapjen e një shoqërie

Merrni parasysh të gjitha format ligjore në dispozicion për ju dhe vendosni se cila është më e përshtatshme për ju. Format ligjore që janë në dispozicion kur hapni kompaninë tuaj janë: Biznes Individual, Ortakeri e përgjithshme , Ortakëri e Kufizuar dhe Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar. Gjithashtu këtu duhet të zgjidhet kodi i të ardhurave primare të aktivitetit.

Kontributi themelues

Kontributi mund të jetë monetar ose jomonetar. Deponimin e keshit mund ta bëni menjëherë pas themelimit të shoqërisë, në një llogari bankare të përkohshme ose shtesë, por jo më vonë se një vit pas themelimit të kompanisë. Nëse vendosni për një kontribut themelues jo monetar, një vlerësues i autorizuar duhet të bëjë një vlerësim të artikujve që investoni në kompani (p.sh. kompjuter, telefon, printer, etj.) dhe të përgatisë një raport vlerësimi për themelimin e shoqërisë tregtare.

Me rastin e themelimit të shoqërisë në ARBK, themeluesi/ët duhet të deklarojnë mënyrën e sigurimit të investimit themelues, pra nëse ai do të jetë monetar apo jomonetar.

Deklaratë/marrëveshje për themelimin e e-biznesit tuaj

Nëse vendosni të themeloni një SH.P.K, në atë rast përgatitet “Deklarata e Themelimit të Shoqërisë”, dhe në rastin e themelimit të një SH.P.K përgatitet “Marrëveshja e Themelimit të Shoqërisë”.

Nëse e drejtoni biznesin tuaj jashtë vendit ku kompania juaj është e regjistruar, ju duhet të organizoni një zyrë dege. Ju mund të organizoni filialin ose menjëherë me regjistrimin e kompanisë ose në çdo kohë gjatë kohëzgjatjes së kompanisë.

Me rastin e organizimit të filialit është e nevojshme të plotësohet “Vendimi për organizimin e filialit”, në të cilin duhet të shënohen: Emri, Selia, Veprimtaria Prioritare dhe Personi i Autorizuar.

Hapja e një llogarie transaksioni në një bankë

Në aplikimin për themelimin e një shoqërie tregohet banka ku do të jetë llogaria e transaksionit e kompanisë suaj.

Pas marrjes së vendimit të themelimit nga ARBK, është e nevojshme të vizitoni bankën e përzgjedhur për të nënshkruar dokumentacionin për hapjen e një llogarie transaksioni.

Pas dy deri në tre ditë pune, ARBK nxjerr vendim se biznesi/kompania është themeluar.

Për të ekzistuar e-commerce është e nevojshme të përdoret një aplikacion softuer i bazuar në ueb, përmes të cilit do të mundësohet pagesa elektronike.

Pavarësisht nëse vendosni të krijoni një zgjidhje krejtësisht të re softuerike ose të përdorni disa nga zgjidhjet e gatshme “open source” si WordPress ose Magento, ose nëse i bashkoheni një prej tregjeve lokale online (Marketplaces), paralelisht me regjistrimin e personi juridik, ju mund të shfletoni opsionet dhe të kërkoni oferta për ndërtimin dhe zhvillimin e dyqanit tuaj elektronik, në mënyrë që të kurseni kohë dhe të jeni në gjendje të hapni biznesin tuaj sa më shpejt të jetë e mundur.

Kur hapni një llogari bankare ose pasi zhvilloni zgjidhjen tuaj softuerike, duhet të paraqisni një kërkesë në bankën tuaj për zbatimin e një terminali virtual POS në dyqanin tuaj elektronik.

Banka kontrollon dhe vlerëson tregtarin elektronik të mundshëm në mënyrë që të parandalojë menjëherë klientët e rremë dhe joserioz që të hapin një dyqan në internet, dhe nëse gjithçka është në rregull, banka dhe tregtari elektronik lidhin një marrëveshje, në të cilën janë të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella, më saktë të rregulluara. E gjithë procedura e kontrollit dhe lidhjes së kontratave kontrollohet nga organizatat ndërkombëtare të kartave për të garantuar një nivel të lartë sigurie gjatë kryerjes së transaksioneve elektronike.

Dokumentacionin e marrë për integrimin e procesorit të pagesave i dorëzoni personit të IT-së që po krijon dyqanin tuaj elektronik me qëllim zbatimin e suksesshëm.

Më shumë informacione për ofertën dhe mundësitë për integrimin e procesorit të pagesave do të mund të shihni në MODULI 2 – Ecommerce4all.mk

A e dinit?

77% e blerësve online në Kosovë po blejnë rroba. (Eurostat)

Zbulo më shumë

Abonimi në buletin

Merrni njoftime kur moduli tjetër të jetë i disponueshëm

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Popullsia 2072531
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1434451
Përdorimi i internetit 84%
Blerësit në internet 40%
Monedha Macedonian denar
PBB për frymë, PPP 17015.23

Albania

Popullsia 2837743
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1931355
Përdorimi i internetit 70% (2019)
Blerësit në internet 10% (2019)
Monedha Albanian lek
PBB për frymë, PPP 13899.93

Serbia

Popullsia 6908224
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 4530026
Përdorimi i internetit 79%
Blerësit në internet 48%
Monedha Serbian dinar
PBB për frymë, PPP 19366.76

Kosovo

Popullsia 1775378
Popullsia e moshës 16-64 vjeç /
Përdorimi i internetit 97%
Blerësit në internet 47%
Monedha European euro
PBB për frymë, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Popullsia 3280815
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 2216576
Përdorimi i internetit 74%
Blerësit në internet 38%
Monedha Bosnia and Herzegovina convertible mark
PBB për frymë, PPP 15732.84

Moldova

Popullsia 2620495
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1876763
Përdorimi i internetit 76%
Blerësit në internet 34%
Monedha Moldovan leu
PBB për frymë, PPP 12995.56

Montenegro

Popullsia 621306
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 411215
Përdorimi i internetit 79%
Blerësit në internet 29%
Monedha European euro
PBB për frymë, PPP 20542.71

Qendra e burimeve dhe informacionit mbi aspektet kyçe të tregtisë elektronike për të gjithë anëtarët e CEFTA-s

ECOMMERCE FOR ALL

Zbulo më shumë Zbulo më shumë
* Ky përcaktim nuk sjell asnjë pasojë në qëndrimet mbi statusin dhe është në përputhje me RKSKB 1244 ( Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara) dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

Zbatues në Kosovë