Përdorimi i internetit dhe blerësit elektronik

Të dhënat e eurostat janë përdorur për të zbuluar sjelljen e blerjes online të qytetarëve në shtetet e CEFTA-s. Të dhënat e fundit të disponueshme janë të vitit 2020. Në këtë analizë tregjet e përfshira të CEFTA-s janë Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia (Moldavia nuk është përfshirë në bazën e të dhënave, dhe Shqipëria nuk ka të dhëna për vitet e fundit).

Shtetet e CEFTA-s janë në majë në Evropë për blerje online. Nga 5 tregjet e CEFTA-s me të dhëna të disponueshme në bazën të dhënave të Eurostat, ne Serbi pothuajse gjysma e individëve që kanë përdorur internetin vitin e kaluar kanë bërë blerje online në 12 muaj (48), të ndjekur nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Bosnja dhe Hercegovina, dhe Mali i Zi (29).

Të dhënat e përdoruesve në internet dhe blerësve në internet si % e përdoruesve në internet janë nxjerrë nga baza e të dhënave të Eurostat si burim, të dhënat e Shqipërisë janë për vitin 2019, dhe për Moldavinë ne prezantojmë këto të dhëna nga Raporti evropian për tregtinë elektronike.
Përdorimi i fundit i internetit: në 12 muajt e fundit si përqindje e individëve është prezantuar nga baza e të dhënave të Eurostat dhe Kosovës, ku theksohet se përdorimi i internetit i 97% të individëve në majë të rradhitjeve të shteteve Evropiane, rradhiten si shtetet më të zhvilluara në Evropë.
Ne kemi paraqitur treguesit e blerjes të fundit online në 3 muajt e fundit si përqindje e përdoruesve të internetit, si të rëndësishme për treguesit e fundit që janë llogaritur si përqindje e blerjeve online në tre muajt e fundit. Kosova ka përqindjen më të lartë të përdoruesve të internetit që kanë bërë blerje online në tre muajt e fundit.
Kur flasim për frekuencën e blerjeve online, qytetarët në tregjet e CEFTA-s kanë blerë më së shumti 1 ose 2 herë në tre muajt e fundit, sidomos në Maqedoninë e Veriut. Më së shpeshti ose 3 deri në 5 herë blerje online në 3 muajt e fundit bëhen nga qytetarët e Kosovës. Si përqindje e individëve që kanë përdorur internetin në vitin e fundit, 6 deri në 10 herë është shumë rralë në tregjet e CEFTA-s.
Qytetarët në tregjet e CEFTA-s kryesisht bëjnë porosi oline në vlerë më të ulët se 50 EURO. Në mes të tregjeve të CEFTA-s, blerësit elektronik në Malin e Zi kanë përqindjen më të lartë të blerësve që bëjnë porosi elektronike në vlerë ndërmjet 100 dhe 499 EURO, krahasuar me tregjet tjera. Tregjet online (3 muaj) për vlerë ndërmjet 500 dhe 999 EURO si përqindje e individëve të cilët blejnë online në 3 muajt e fundit janë më të ulëta në shtetet e CEFTA-s.
Blerjet online (3 muaj) bëhen kryesisht nga shitësit nacional, sidomos në Kosovë ku shitësit janë pothuajse të gjithë nacional (98%). Nga shitësit e shteteve tjera të BE, përqindja më e lartë e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit është bërë në Bosnjë dhe Hercegovinë. Blerjet online (3 muaj): nga shitësit e pjesës tjetër të botës (shtetet që nuk janë në BE) si një përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit. Blerjet online (3 muaj): nga shitësit e shteteve të panjohura si përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit është e ulët me përqindjen më të lartë (6%) në Bosnjë dhe Hercegovinë.
* Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të KS dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.